İNTENGO AYDINLATMA METNİ

İntengo Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“İntengo” / “Şirket”) aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda İntengo, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız

Veri Sorumlusu

Unvan : İntengo Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye

İnternet sitesi : https://www.intengo.com/

Tel : 0212 213 73 00

İşleme Amaçları

Üye olurken vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

  • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, üyeliğin tesis edilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
  • KVKK madde 5/2/c uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle isteklilerin katıldığı e-ihalelerde teklif bilgilendirmelerinin ve imzalanan şartname veya mesafeli satış sözleşmesi gereği diğer tüm bildirimlerin yapılması ve en yüksekteklifi veren isteklinin tespit edilebilmesi, ihaleyi kazanan isteklinin gayrimenkulün malikine bildirilmesi ve tapu devrinin yapılabilmesi gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru nedeniyle Şirket’in faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan e-ihale ve satın alma yazılımları gibi ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, üyelik koşullarının iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ile İntengo lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
  • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla yeni ürün ve hizmetlerimiz ve/veya portföye giren yeni gayrimenkuller Hakkımızda sizleri bilgilendirmek amacıyla daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

İntengo tarafından, kural olarak özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti bulunmamakta olup; yalnızca e-ihalelere katılabilmek için sağlamış olduğunuz kimlik bilgilerinde kan grubu ve din bilgisi bulunduğu takdirde, açık rıza nızın alınması koşulu ile tarafımızca bu veriye erişim sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra; Şirketimizde çalışmak için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini inceledikten ve mülakatları gerçekleştirdikten sonra, işe alım sürecimizde çeşitli belgeler talep etmekteyiz. Bu belgeler arasında; KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri içerir belgeler de bulunduğundan bu noktada adaylarımızdan açık rıza aramaktayız.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda https://www.intengo.com/ alan adlı internet sitesi için İntengo’nun anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara, anlaşmalı olunan kargo şirketlerine, e-ihale kapsamında satışa sunulan gayrimenkul veya menkulün maliki ne, tapu devri yapılabilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne ve noterlere ve gerektiğinde ilgili resmi kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz https://www.intengo.com/ alan adlı veya altyapı hizmeti sunduğumuz diğer internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, 0212 213 73 00, 0212 4837393, 0850 755 93 12, 0850 755 33 12, 0543 312 27 85, 0850 399 27 84, 0850 312 278 nolu çağrı merkezlerimize ulaştığınızda, ziyaret ettiğinizde veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya    KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde KVKK Basvuru Formu linkinde yer alan formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

  • Şirket’in Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine gelerek,
  • Şirket’in Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek, veya
  • Şirket’in info@inpromax.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

İntengo, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@inpromax.com adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.